Witamy na stronach kancelarii KNSK

Kancelaria KNSK powstała po to, aby być Państwa życiowym i zawodowym doradcą. Chcemy pomagać naszym Klientom w podejmowaniu słusznych i trafnych decyzji, podpartych naszą wiedzą i doświadczeniem. Dzięki wieloletniej praktyce prawniczej i procesowej potrafimy dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych, działać szybko, sprawnie i skutecznie. W naszej działalności kierujemy się dobrem naszych Klientów oraz ustalonymi, niezmiennymi zasadami, które wypracowaliśmy przez szereg lat wykonywania zawodów prawniczych.

Więcej

O kancelarii

Działalność Kancelarii jest przede wszystkim zorientowana na szeroko rozumiane prawo ochrony zdrowia. Nasze usługi są dedykowane różnym podmiotom działającym w branży medycznej. Prawnicy Kancelarii aktywnie wspierają swoją merytoryczną wiedzą i doświadczeniem Instytut Prawa Medycznego.

Aby otrzymać więcej informacji, odsyłamy Państwa do zakładki „prawo medyczne i przemysł farmaceutyczny” oraz „szkolenia”

Nie zamykając się na pozostałe potrzeby naszych Klientów, świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, lokalowego i inwestycji budowlanych, sporów sądowych i prawa pracy

Zespół

Ukończył aplikację sądową oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wieloletni współpracownik kancelarii prawniczych odpowiedzialny za obsługę podmiotów prywatnych oraz publicznych, w tym samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Specjalista z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Współautor i prelegent licznych programów szkoleniowych z dziedziny prawa medycznego i farmaceutycznego.

e-mail: kafka@knsk.pl

Karol Kafka

Adwokat, komplementariusz spółki, Wspólnik Zarządzający

Ukończył aplikację radcowską. Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czynny uczestnik wielu projektów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych prowadzonych na zlecenie Skarbu Państwa. Zdobyte doświadczenie w zakresie analiz przedprywatyzacyjnych skutkowało efektywnym doradztwem tak w kwestii zmian struktury własności, jak i kompleksowego przygotowania spółek do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych.

Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Jego praktyka zawodowa to zarówno bieżąca obsługa prawna podmiotów uczestniczących w ochronie zdrowia, jak i przygotowanie i prowadzenie kierunkowych szkoleń i prelekcji.

e-mail: nikonczuk@knsk.pl

Piotr Nikończuk

Radca prawny, komplementariusz Spółki, Wspólnik Zarządzający

Ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Prawa Zamówień Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Doświadczony negocjator  i doradca w zakresie zagadnień organizacji i funkcjonowania spółek handlowych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych, szczególnie w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych.

e-mail: szczygiel@knsk.pl

Krzysztof Szczygieł

Komandytariusz Spółki, Wspólnik Zarządzający, prokurent

Magdalena Więzik

Radca Prawny, Partner


Ukończył aplikację radcowską. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim.

Wieloletni współpracownik kancelarii prawniczej odpowiedzialny za obsługę spółek kapitałowych, w tym z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, udziałem kapitału obcego, a także organów administracji publicznej.

Specjalista z zakresu prawa handlowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy europejskich, a także sporów gospodarczych i cywilnych.

Maciej Luber

Radca Prawny, Partner

Ukończył aplikację radcowską. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wieloletni współpracownik kancelarii prawniczej odpowiedzialny za obsługę jednostek administracji publicznej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: podmiotów prywatnych, spółdzielczych oraz samorządowych.

Specjalista z zakresu odszkodowań, w tym szkód na osobie a także sporów gospodarczych i cywilnych, prawa działalności podmiotów leczniczych, administracyjnego procesu inwestycyjnego oraz pomocy społecznej.

Piotr Kukotko

Radca Prawny, Partner

PRAWO MEDYCZNE I PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Propozycje dla podmiotów leczniczych

Kancelaria przygotowała propozycje współpracy z podmiotami leczniczymi, polegające w szczególności na:

 • Kompleksowej pomocy przy zakładaniu podmiotu – od doboru optymalnej formy prawnej, poprzez opracowanie odpowiednich umów, statutów, regulaminów – po czynności związane z rejestracją podmiotu,
 • Pomocy w opracowaniu i poprawnym  prowadzeniu dokumentacji medycznej,
 • Reprezentacji podmiotu w postępowaniach i sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Pomocy w negocjacjach oraz zastępstwie procesowym w sporach związanych z roszczeniami pacjentów dotyczących tzw. „błędów lekarskich”,
 • Przygotowaniu i analizie umów pracowniczych i kontraktów cywilnoprawnych oraz pozostałych kwestii związanych z prawem pracy w podmiotach leczniczych
 • Bieżącej, stałej obsłudze prawnej,

Propozycje dla lekarzy i lekarzy dentystów

Lekarzom oraz lekarzom dentystom proponujemy:

 • Doradztwo dotyczące wyboru formy wykonywania zawodu – indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, w tym także czynności rejestrowe w zakresie zakładania, jak i zmiany formy,
 • Konsultacje z dziedziny prawa pracy oraz opiniowanie i tworzenie umów z pracownikami,
 • Doradztwo w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • Pomoc prawną oraz zastępstwo procesowe w sprawach o ochronę dobrego imienia w sytuacjach pomówień przez „pacjentów trudnych”
 • Reprezentację procesową przed sądem dyscyplinarnym, sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, w tym postępowaniami przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • Pomoc przy kontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz doradztwo w zakresie poprawności wystawiania recept refundowanych

Propozycje dla aptek i hurtowni farmaceutycznych

Apteki, apteki szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • Pomocy w negocjacjach oraz zastępstwie procesowym w postępowaniach z NFZ w sprawach o realizację recept refundowanych,
 • Analizy lub opracowania umów związanych z bieżącym prowadzeniem apteki lub hurtowni farmaceutycznych,
 • Obecności prawnika w trakcie kontroli apteki, apteki szpitalnej czy hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez upoważnione do tego podmioty,
 • Doradztwa przy przekształceniach podmiotowych np. spółki cywilnej w spółkę z o.o.
 • Prowadzenia spraw pracowniczych, w szczególności regulacji zagadnienia czasu pracy a także bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • Opracowania umów i dokumentów niezbędnych do powstania i prowadzenia składu konsygnacyjnego.

Propozycje dla podmiotów farmaceutycznych

Podmiotom farmaceutycznym, w ramach oferty współpracy chcemy zaproponować:

 • Doradztwo w zakresie reklamy i promocji produktów leczniczych, w tym dotyczących kampanii reklamowych kierowanych do publicznego odbiorcy, a także lekarzy i farmaceutów, zgodności reklamy z przepisami prawa farmaceutycznego i zasadami Dobrych Praktyk i uczciwej konkurencji,
 • Ochronę praw własności intelektualnej – patentów farmaceutycznych i znaków towarowych w imporcie produktów leczniczych, ochronę wyłączności danych dla leków referencyjnych,
 • Stworzenie lub nadzór nad poprawnością stosowania procedur dopuszczania do obrotu produktów leczniczych z uwzględnieniem procedury wzajemnego uznania (MRP) oraz procedury zdecentralizowanej (DCP),a także reprezentowanie podmiotu przed organami: Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, łącznie z postępowaniami odwoławczymi przed WSA,
 • Kompleksowe ujęcie problematyki badań klinicznych – opracowanie  dokumentacji w celu przygotowania i prowadzenia badań, uzyskanie zgody uczestników badań, uzyskanie stosownych zezwoleń, pozytywnych opinii komisji bioetycznych, pomoc w negocjacjach umów o badania kliniczne pomiędzy badaczem a sponsorem i ośrodkiem, regulacja współpracy z podmiotem prowadzącym badania kliniczne na zlecenie (CRO), kwestie ochrony danych osobowych, ubezpieczenia odpowiedzialności za ewentualne błędy itp.,
 • Opracowanie i nadzór nad realizacją umów na dostawę i wytwarzanie kontraktowe produktów leczniczych, umów zbycia praw do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu,
 • Pomoc prawną dotyczącą spraw pracowniczych, umów z pracownikami, kontraktów menażerskich, obsługę postępowań przetargowych, reprezentację podmiotu farmaceutycznego przed sądami powszechnymi i innymi organami.

SZKOLENIA

Prawnicy Kancelarii niejednokrotnie prowadzili branżowe szkolenia dla licznych grup zawodowych związanych z ochroną zdrowia. Adresatami szkoleń byli lekarze, pielęgniarki i położne, przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego oraz

Bez fałszywej skromności chcemy pochwalić się wysoką oceną wystawioną nam przez ich uczestników i organizatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Wspólnicy i współpracownicy Kancelarii prowadzą również szkolenia zamknięte dla firm, całkowicie dopasowane do oczekiwań Klienta oraz zorientowane na specyfikę firmy i obszar jej działalności. Szkolenia te mają charakter warsztatów lub wykładów i są ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów w sferze działalności Klienta. Program szkolenia dostosowywany jest zawsze do indywidualnych życzeń Klienta i uwzględnia aspekty prawne wynikające z konkretnych projektów i przedsięwzięć biznesowych.

Po szczegółowe informacje dotyczące szkoleń zawodowych zapraszamy na stronę www.instytutprawamedycznego.eu

Praca i praktyki

Nasi pracownicy są gwarantem sukcesu Kancelarii. Od ich pracy i zaangażowania zależy zadowolenie Klientów. Dlatego poszukujemy osób o dużej chęci do nauki i rozwoju. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych oraz doradców podatkowych. Czekamy również na oferty od aplikantów radcowskich, adwokackich i prawników.

Studentów prawa i administracji zapraszamy do odbycia praktyk w naszej Kancelarii. Osobom odbywającym praktykę Kancelaria zapewnia samodzielne stanowisko pracy z dostępem do Internetu, specjalistycznego oprogramowania prawniczego oraz poczty elektronicznej.

Praktyka w Kancelarii daje szerokie możliwości rozwoju poprzez udział w wielu projektach wymagających specjalistycznej wiedzy i dużego zaangażowania.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły z możliwością indywidualnego ustalenia terminu praktyki.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert na adres Kancelarii lub pocztą elektroniczną na e-mail:kancelaria@knsk.pl Oferty powinny zawierać co najmniej CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Treść wiadomości
Dodaj CV wraz ze zdjęciem (wymagane)


(plik tekstowy nie może przekraczać 500 kB)

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw powyższym formularzu wyłącznie dla celów rekrutacji prowadzonej przez kancelarię adwokatów i radców prawnych knsk (Kafka, Nikończuk i Wspólnicy sp.k.) z siedzibą w Bielsku-Białej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Kontakt

Kafka, Nikończuk i Wspólnicy sp.k.

ul. 3 Maja 7, 43-300 Bielsko-Biała
tel/fax. 33/ 818 40 14
Rachunek bankowy: 97 1940 1076 3111 1968 0000 0000

Oddział w Warszawie:

Aleje Jerozolimskie 87/405, 02-001 Warszawa
NIP: 937-263-83-30; REGON: 241805145; KRS: 0000372818
e-mail: kancelaria@knsk.pl; strona internetowa: www.knsk.pl